«

»

maj 09 2016

Sprawozdanie z III Posiedzenia V kadencji K-P ZW

W czwartek, dnia 7 kwietnia 2016r. odbyło się kolejne wyjazdowe III Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, w świeżo wyremontowanej strażnicy – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16. Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski PSP Wojciech Gmurczyk razem z Dowódcą JRG mł. bryg. Sławomir Reszkowski. Ze strony Związku koordynację prowadził Prezes Koła przy KM kol. Tadeusz Banach. Dla uatrakcyjnienia spotkania przeprowadzono multimedialną prezentację miasta Bydgoszczy, historii straży pożarnej w mieście oraz aktualnego stanu organizacyjnego PSP. Komendanta Wojewódzkiego bryg. Janusza Halaka będącego na urlopie reprezentowała st. kpt. Ewa Raciniewska, której awansu na Naczelnika Wydziału Kadr w KW pogratulował Prezes ZW składając życzenia i wiązankę kwiatów. Wice Prezes ZG ZEiRP RP kol. Zygmunt Politowski wręczył odznakę „Zasłużony dla ZEiRP RP” kol. Zenonowi Gierszewskiemu członkowi Kujawsko-Pomorskiego ZW przedstawicielowi Koła przy KP PSP w Tucholi. Realizując porządek posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:
1. Prezes Włodzimierz Marasz przedstawił sprawozdanie z działalności od 14 pazdziernika 2015 do 07 kwietnia 2016 / posiedzenia Prezydium, sprawozdania z Kół, sprawozdanie K-P ZW – zwiekszenie ilości członków, zwiększenie przedstawicieli Związku w Komisji Socjalnej, sprawy internetowe i poczty ZW, wnioski na odznaczenia MSW i ZEiRP, nowe biuro ZW – przy sali obrad KW/.
2. Sprawozdanie z kontroli rocznej WKR przeprowadzonej dnia 24 lutego 2016 r przedstawił Przewodniczący Janusz Kopczyński stwierdzając, że K-P ZW w 2015 r działał zgodnie z planem pracy. Zwrócił się z apelem do Prezesów i Skarbników Kół o przestrzeganie Instrukcji finansowej, przekazanie na bieżąco oświadczeń skarbników oraz terminowe przekazywanie składek członkowskich bezpośrednio na konto ZW – najpóżniej do 31 grudnia.
3. Wice Prezes Zarządu Głównego ZEiRP Zygmunt Politowski zapoznał z bieżącą pracą ZG oraz przygotowaniami do uroczystości wręczenia sztandaru.
4. Odczytano pismo intencyjne Zarządu Głównego o uhonorowaniu naszego Związku sztandarem w dowód uznania 22-letniej społecznej pracy członków. W piśmie apelowano o przyłączenie się do grona fundatorów sztandaru. Wpłaty przyjmowane są na konto ZG ZEiRP RP 82 1240 2887 1111 0010 6578 1811 z tytułem „Na sztandar”. Zarząd Wojewódzki podjął uchwałę o przekazaniu na sztandar 500 zł. Każde Koło otrzymało pismo Prezesa ZG dla ew. indywidualnego wsparcia i zapisania się w historii sztandaru ZG.
5. st. kpt. Ewa Racieniewska w swoim wystąpieniu dobrze oceniła współpracę ze Związkiem oraz omówiła zmiany w składzie Komisji Socjalnej (na 13 osobową Komisję, 8 to członkowie naszego Stowarzyszenia) z której odeszła jedna osoba a powołano 3 nowych przedstawicieli Związku. Omówiła bieżący stan środków finansowych.
6. Wice Prezes K-P ZW kol. Andrzej Zwierzyński przekazał dla każdego Koła książkę „20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP 1994-2014 Historia powstania i działalności”. Książka ta a szczególnie treść odnosząca się do naszego województwa będzie tematem do omówienia na najbliższym posiedzeniu ZW. Zarząd Wojewódzki dysponuje dodatkowymi egzemplarzami, które można nabyć za kwotę 20 zł.
7. W czasie przerwy zwiedziliśmy zmodernizowaną strażnicę. Szczególnie zaciekawiła ścieżka edukacyjna dla dzieci – Ognik.
8. Prezes ZW złożył Komendantowi Miejskiemu st. bryg. Wojciechowi Gmurczykowi podziękowanie za umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia, zapewnienie warunków socjalnych oraz udzielenie pomocy w przebiegu obrad.
9. Po zakończeniu obrad, Komendant Miejski wspólnie z Prezesem Koła wręczyli uczestnikom suweniry, drobiazgi na pamiątkę pobytu w tej zabytkowej strażnicy.

Dokumentacja fotograficzna Tadeusz Banach.                                                             Opracował Włodzimierz Marasz.