«

»

lis 27 2018

Sprawozdanie z 8 Plenarnego Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP – Łubianka 15 października 2018r.

8 plenarne wyjazdowe posiedzenie K-P Zarządu Wojewódzkiego odbyło się w poniedziałek 15 pazdziernika 2018r. o godz. 10.00 w sali Ośrodka Szkoleniowego K-P KW PSP w Łubiance. Posiedzenie prowadził Prezes ZW Włodzimierz Marasz a protokołowała Ewa Gołumska Sekretarz ZW. Prezes przywitał Gości:

1. nadbryg. Janusza Halaka K-P Komendanta Wojewódzkiego,
2. kol. Zygmunta Politowskiego – po. Prezesa ZG Związku,
3. bryg. Ewę Raciniewską – Naczelnika Kadr KW,
4. st. bryg. Adama Dominikowskiego – Naczelnika Ośrodka Szkolenia,
5. kpt. Violettę Paga – Z-ca Naczelnika Kadr,
6. st. kpt. Mariusza Bukowskiego – Z-cę Naczelnika Ośrodka Szkolenia.
Prezes przywitał także:
7. nadbryg. w st. spocz. Tadeusza Milewskiego byłego Z-cę K-P KW, byłego Lubelskiego KW, członka Koła przy JRG w Szubinie,
8. Prezesa Koła przy SP PSP w Bydgoszczy Medarda Leszyńskiego z Zarządem, które wznowiło działalność 6 czerwca 2018r.

1. Po odczytaniu uchwały Prezydium ZG w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla ZEiRP RP” p.o. Prezesa ZG Zygmunt Politowski wraz z nadbryg. Januszem Halakiem oraz Włodzimierzem Maraszem uhonorowali odznaką bryg. Ewę Raciniewską – Naczelnika Kadr KW. MSWiA przyznało dwie odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Pierwsza dla śp. Andrzeja Zwierzyńskiego, której nie zdążyliśmy wręczyć. Druga dla kol. z Koła w Sępólnie, która zostanie wręczona na VI WZD.
2. Z-ca Naczelnika Ośrodka st. kpt. Mariusz Bukowski w imieniu Naczelnika przywitał przybyłych i zapoznał z pracą Ośrodka i osiągnięciami w działalności szkoleniowej PSP. 3. W swoim wystąpieniu Prezes zrelacjonował wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2018, wnioski o odznaki MSW, tematykę posiedzeń Prezydium ZW, aktywność strony internetowej ZW. Podkreślił, że czas od ostatniego 7 posiedzenia, Prezydium wypełniło przygotowaniami do VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Na dzisiejszym, ostatnim posiedzeniu V kadencji muszą być podjęte decyzje, co do przebiegu VI WZD. Prezes zwrócił się z apelem o terminową realizację zadań, przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo – wyborczych, sprawozdań za 2018r, wytypowanie delegatów oraz terminowe wpłacenie składek. Przypomniał o zbliżającym się Święcie zmarłych i przekazał dla każdego Koła formatkę „Kolego – pamiętamy”.
4. Ponieważ dotychczasowy, jedyny V-ce Prezes ZW st. bryg. Andrzej Zwierzyński zmarł 24 marca 2018r. Prezydium ZW postanowiło uzupełnić swój skład. W imieniu Prezydium Prezes zaproponował na V-ce Prezesa powołać kol. Tadeusza Milewskiego, który wyraził zgodę. ZW przez aklamację wyraził aprobatę dla tej kandydatury.
5. Przewodnicząca Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim bryg. Ewa Raciniewska poinformowała o stanie finansów,rozpatrywanych wnioskach oraz zmianach w składzie osobowym Komisji, odpowiadała na zapytania.
6. Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński przedstawił wyniki kontroli okresowej, za 2017 rok, przeprowadzonej 15 pazdziernika 2018r. WKR zwróciła się z apelem do Prezesów i Skarbników Kół o przekazanie składek za 2018r. najpózniej do 31 grudnia 2018r. Przypomniał, że ilość składek a nie ilość członków będzie decydowała o ilości delegatów na VI WZD. 7. Podjęto uchwałę nr 2/2018 w sprawie ustalenia terminarza wyborczego władz K-P ZW i ilości delegatów na VI WZD / zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach z przesłaniem dokumentacji do ZW do 31 stycznia 2019r /.
8. Skarbnik ZW Ryszard Gumowski poinformował o słabej opłacalności składek i zaapelował aby nie czekać na ostatnią chwilę. 9. a/ W dyskusji głos zabrał Komendant Wojewódzki nadbryg. Janusz Halak informując o bieżących działaniach oraz zamiarach inwestycyjnych. Poinformował o sympatii dla działalności emeryckiej oraz pomocy na jaką mogą liczyć Koła w województwie. Życzył wszystkim emerytom zdrowia i wszelkiej pomyślności. Prezes ZW poinformował Komendanta o trudnościach z jakimi boryka się Koło przy KM PSP w Inowrocławiu. Pan Komendant obiecał dopomóc.
b/ po. Prezesa ZG kol. Zygmunt Politowski poinformował o działaniach podejmowanych przez ZG. Dużo wysiłku wymaga praca przy nowym Statucie. Prace nad nowym rozporządzeniem socjalnym na razie wstrzymano. Istotne jest wywalczenie 0,6 procent funduszu. Zbliżająca się nowa kadencja wymaga nowego programu. Każde propozycje do planu pracy są istotne. c/ st. bryg. Adam Dominikowski przedstawił osiągnięcia i plany na przyszłość Ośrodka.
10. Na zakończenie Posiedzenia Prezes ZW podziękował Naczelnikowi Ośrodka za miłe i serdeczne przyjęcie po raz drugi już w historii K-P ZW. Na jego ręce przekazał dwa egzemplarze naszej książki „ 20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” wydanej w 2016 r aby powiększyły zasoby biblioteki Ośrodka. Tradycyjnie już uczestnicy wyjazdowego Posiedzenia, podzieleni na dwie grupy zostali zapoznani z Ośrodkiem i jego wyposażeniem w sprzęt.

Protokołowała: Ewa Gołumska.

Opracował: Włodzimierz Marasz