«

»

mar 13 2015

Regulamin V Zjazdu Delegatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego ZEiRP RP, SP PSP Bydgoszcz, 25 marca 2015 roku.

 1. Podstawą prawną do odbycia Zjazdu jest Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP..
 2. W Zjeździe uczestniczą (§29 Statutu ZEiRP RP):
  1. z głosem decydującym – delegaci wybrani na walnych zebraniach w Kołach §29 ust.2 pkt.1, DELEGACI POWINNI MIEĆ KARTY MANDATOWE.         
  2. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie władz Związku i Prezesi Kół o ile nie są delegatami oraz osoby zaproszone na Zjazd spośród członków Związku §29 ust.2 pkt.3.
 3. Obradami kieruje Przewodniczący Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Na czas obrad wybierany jest protokolant zwany dalej Sekretarzem WZD, który spisuje protokół obrad i liczy wyniki głosowań.   
 4. Wnioski oraz zgłoszenia do dyskusji należy kierować do Przewodniczącego WZD.
 5. Sprawy poddawane pod głosowanie rozstrzygane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 50% ogólnej liczby delegatów na Zjazd plus jedna osoba i odbywają się przez podniesienie ręki. Liczenia głosów dokonuje Sekretarz WZD.
 6. Zjazd wybiera na czas obrad:
  1. Komisję Mandatową,
  2. Komisję Wyborczą,
  3. Komisję Uchwał i Wniosków,
  4. Komisję Skrutacyjną (w przypadku wyborów tajnych).
 7. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Postanowienia komisji zapadają zwykłą większością głosów. Wnioski po adresem komisji należy składać do Przewodniczącego WZD.
 8. Wyniki prac komisji powinny być zawarte w protokole podpisanym przez przewodniczącego i sekretarza komisji i złożone Przewodniczącemu WZD.
 9. Przewodniczący WZD zarządza pierwsze posiedzenie ZW i WKR, na których następuje wybór funkcyjnych ZW i WKR, w tym Prezesa ZW i Przewodniczącego WKR.                                                                           
 10. Z przebiegu obrad WZD sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący WZD i Sekretarz WZD. Oryginał protokołu oraz wszystkich załączników – zawiadomienie o WZD, uchwały WZD, wnioski zgłoszone pisemnie – pozostaje w dokumentacji ZW.