«

»

lip 05 2023

Sprawozdanie z Drugiego Posiedzenia VII kadencji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Sprawozdanie z Drugiego Posiedzenia VII kadencji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
W czwartek, dnia 29 czerwca 2023 r. o godz.10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie odbyło się Drugie Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, któremu przewodniczył Prezes Tadeusz Milewski. Po zagajeniu w imieniu własnym oraz Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wręczył dyplom – podziękowanie byłemu Prezesowi Zarządu OW Włodzimierzowi Maraszowi (czł.Zarządu I kadencji, Wiceprezes ZW II kadencji, Prezes ZW III-VI kadencji). Ponadto poddał pod głosowanie uchwałę nr VII/3/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania tytułu Honorowego Prezesa Oddziału Wojewódzkiego kol. Włodzimierzowi Maraszowi, którą członkowie Zarządu OW przegłosowali jednomyślnie.
W tematyce Posiedzenia:
A/ Sprawy związane z Sądem Rejestrowym, uzupełnienie danych adresowych i podpisy nowych członków Zarządu OW.
B/ Przydział funkcji w Zarządzie. W związku z rezygnacją Sekretarza wybranego na ostatnim Zjezdzie Delegatów Oddziału kol. Sławomira Rysia wybrano nowego. Obowiązki te przejął kol. Mieczysław Chrapiński. Dokonano również wyboru Kronikarza. Funkcję tę powierzono kol. Włodzimierzowi Maraszowi.
C/ Plan pracy Zarządu, Prezes OW zaproponował następne posiedzenie jako wyjazdowe w formie wycieczki trzydniowej. Szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie. Realizacja będzie zależał od frekwencji.
D/ Zapoznanie z funkcjonowaniem KP PSP Radziejów – D-ca Jednostki RG w ciekawy sposób przedstawił charakterystyczne dla powiatu zagadnienia dotyczące zdarzeń i prowadzonych interwencji. Była też okazja do przedstawienia wspomnień przez naszego weterana Janusza Rosikiewicza, który rozpoczynał służbę w Radziejowie. Opowiedział o stanie strażnicy, obsadzie osobowej oraz sprzęcie z lat 50 ubiegłego wieku jaki zastał w chwili rozpoczynania kariery strażackiej.
E/ W czasie trwania posiedzenia ZOW odbyło się zebranie powołujące Koło ZEiRP RP przy KP PSP w Radziejowie. Wybrano Zarząd Koła w składzie: Prezes Sławomir Jagas, Wiceprezes Jarosław Kołodziejski, Sekretarz Grzegorz Sowiński, Skarbnik Emilian Wesołowski, Czł. Zarządu Krzysztof Chojnicki. Zarząd OW przegłosował jednomyślnie uchwałę nr VII/1/2023 z 29.06.2023 w sprawie utworzenia Koła przy KP PSP w Radziejowie.
F/ Dyskusja. Uczestnicy posiedzenia zwracali się z prośbą o zwiększenie stawki funduszu socjalnego, dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno – oświatowej dla Kół i OW.
Po zakończeniu posiedzenia Prezes zaprosił uczestników na wspólny posiłek do restauracji K2 w Radziejowie.
Sporządził W. Marasz