«

»

lis 23 2015

Sprawozdanie z Drugiego Posiedzenia V kadencji Kujawsko-Pomorskiego ZW KM PSP we Włocławku 14 października 2015 r.

W środę, dnia 14 października 2015 r. o godz. 10.00 w sali Komendy Miejskiej PSP we Włocławku rozpoczęło się kolejne wyjazdowe Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z Przewodniczącym Januszem Kopczyńskim na czele. Komendant Miejski st. bryg. Robert Majewski przywitał wszystkich przybyłych i pokrótce scharakteryzował organizację ochrony przeciwpożarowej w mieście i powiecie oraz przedstawił walory turystyczne regionu. Współgospodarzem był również kol. Dariusz Politowski – Prezes oraz Zarząd Koła ZEiRP RP przy KM PSP.
Gośćmi Posiedzenia byli:
1. kol. Zygmunt Politowski – V-ce Prezes Zarządu Głównego ZEiRPRP,
2. st. bryg. Artur Przybylski – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego,
3. kol. Henryk Grobelny – członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
4. ks. bryg. Zenon Rutkowski – Kapelan,
5. bryg. Janusz Halak – Naczelnik Wydziału Kadr KW.
Na początku Posiedzenia bryg. Janusz Halak odczytał decyzję Zarządu Głównego o przyznaniu odznak „Zasłużony dla ZEiRPRP” następującym koleżankom i kolegom:
1. Koniecka Kazimierz – członek Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie,
2. bryg. Andrzej Kujaczyński – D-ca JRG w Wąbrzeźnie,
3. Szczutkowska Janina – członek Koła przy KP PSP w Brodnicy,
4. Rudzińska Bożena – członek Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie,
5. Janusz Czepek – członek Koła przy KM PSP w Grudziądzu,
6. Józef Suliński – członek Koła przy KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu,
7. Piotr Górski – członek Koła przy KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu.
Odznaki wręczył V-ce Prezes ZG Zygmunt Politowski, a gratulacje odznaczonym złożył st. bryg. Artur Przybylski Z-ca Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezes K-P ZW Włodzimierz Marasz. Prezes Włodzimierz Marasz wręczył st. bryg. Arturowi Przybylskiemu Z-cy KW oficjalny skład imienny Zarządu Wojewódzkiego zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego nr 40/V/2015 z dnia 28 maja 2015 r. a następnie zostały wręczone akty powołania wszystkim członkom Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
W związku z przejściem w stan spoczynku kapelana ks. bryg. Zenona Rutkowskiego członek Prezydium K-P ZW kol. Gerard Mroczyński złożył podziękowania za współpracę ze Związkiem oraz złożył najlepsze życzenia na okres emerytury a delegacja ZW wręczyła upominek – figurkę św. Floriana z dedykacją oraz wiązankę kwiatów.
Program Plenum obejmował:
1. Informacja Prezesa ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia.
2. Programu działania na V kadencję oraz podjęcie uchwały – przedstawił Prezes ZW.
3. Projekt nowych wytycznych, zarządzeń Zarządu Głównego , przedstawił V-ce Prezes ZW Andrzej Zwierzyński.
4. Informacja Przewodniczącego Komisji Socjalnej. Na każdym Posiedzeniu Przewodniczący Komisji bryg. Janusz Halak przedkłada sprawozdanie z pracy Komisji oraz wykorzystanych środkach.
5.Działalność Koła przy KM PSP w Włocławku – przedstawił Prezes Koła Dariusz Politowski. W szczególności pochwalił się ilością członków – drugie Koło w województwie po Kole przy KM w Grudziądzu.
Główny temat Posiedzenia to „Program Działania na V kadencję” omówiony został szeroko przez Prezesa ZW. Najważniejsze punkty to:
a) Powołanie Kół przy wszystkich Komendach Powiatowych.
b) Zwiększenie ilości członków.
c) Zwiększenie ilości przedstawicieli w Komisji Socjalnej.
d) Pomoc emerytom i ich rodzinom w uzyskiwaniu pomocy socjalnej.
e) Aktywizować i integrować środowisko poprzez organizację spotkań i imprez kulturalnych.
f) Współpracować z Komendą Wojewódzką oraz Komendami Miejskimi i Powiatowymi w zakresie otrzymania pomocy przy realizacji naszych zadań.
g) Organizować wyjazdowe Posiedzenia ZW w Komendach Miejskich i Powiatowych oraz wojewódzkie wycieczki integracyjne – dwa razy w roku.
Spośród Gości głos zabrali:
1. st. bryg Artur Przybylski, który po raz pierwszy jako Z-ca KW uczestniczył w Posiedzeniu. Gościł nas już jako KM PSP w Inowrocławiu. Zapewnił o swojej przychylności do Związku i pomocy na jaką możemy liczyć w bieżącej działalności.
2. kol. Zygmunt Politowski z wielką przyjemnością będzie uczestniczył w Kujawsko-Pomorskich Posiedzeniach oraz nas wspierał.
3. kol. Henryk Grobelny omówił zadania aktualnie realizowane przez Federację Służb Mundurowych.
W trakcie Posiedzenia Komendant Miejski wręczył V-ce Prezesowi ZG Zygmuntowi Politowskiemu oraz Prezesowi K-P ZW książkę pt. „140 lat Straży Pożarnej we Włocławku” oraz medal „Włocławski Strażak Przyjaciel i Obrońca”. W podziękowaniu za wspaniałą atmosferę stworzoną dla pracy Koła przy KM oraz za pomoc w organizacji Posiedzenia, Prezes ZW wręczył Komendantowi Miejskiemu medal „20 lecia Związku”.
Po zakończeniu obrad, zgodnie z tradycją uczestnicy udali się na kolejną – 14 integracyjną wojewódzką wycieczkę – zwiedzenie zapory i elektrowni wodnej na Wiśle we Włocławku.
Posiedzenie protokołowała kol. Ewa Gołumska.
Zdjęciami udokumentował kol. Tadeusz Banach.

Opracował: Włodzimierz Marasz