«

»

mar 15 2011

Regulamin obrad na IV Wojewódzkim Zjeździe Delegatów (wyciąg)

§29
1. Wojewódzki zjazd delegatów jest najwyższą władzą Związku na terenie województwa.
2. W wojewódzkim Zjeździe Delegatów udział biorą:
1) z głosem decydującym – wybrani na Walnych Zebraniach Kół delegaci w liczbie ustalonej przez Zarząd Wojewódzki.
2) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie władz Związku i Prezesi poszczególnych Kół o ile nie są delegatami oraz osoby zaproszone na zjazd spośród członków Związku.

§ 14
5.Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie przewiduje innych zasad. Przy braku przewidzianej liczby członków (delegatów) zebranie członków i Zjazd delegatów odbywają się w drugim terminie, z góry ustalonym i zapowiedzianym przez Zarząd właściwego szczebla Związku. Powzięte wtedy uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych – uprawnionych do głosowania.
6.Wybory do wszystkich władz Związku odbywają się w drodze tajnego głosowania. Wybory mogą być przeprowadzone jawnie na podstawie uchwały zjazdu lub zebrania.
8. Kadencja wszystkich władz Związku trwa cztery lata.
10. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami władz tego samego szczebla bądź etatowymi pracownikami Związku.

§ 30
Do właściwości wojewódzkiego zjazdu delegatów należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
2) ustalanie programów działania,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi wojewódzkiemu,
4) wybór członków Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd,
6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Zarządu Wojewódzkiego i przekazaniu jego majątku i funduszy,
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

§ 31
1. Zarząd wojewódzki składa się z 7 -21 członków. Liczbę członków zarządu wojewódzkiego ustala każdorazowo w drodze uchwały Wojewódzki Zjazd Delegatów.
2. Zarząd Wojewódzki wybiera spośród siebie: Prezesa, 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3. Wojewódzki Zjazd Delegatów może ustalić oddzielny wybór na funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego.