«

»

kwi 02 2023

Sprawozdanie z VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Oddziału

16 marca 2023 r w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się VII Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP. Otwarcia dokonał Prezes Włodzimierz Marasz witając przybyłych Delegatów z 16 Kół, członków ustępującego Zarządu, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesów Kół.
Przywitał Gości:

 1. nadbryg. w st. spocz. Zygmunta Politowskiego Prezesa Zarządu Głównego,
 2. st. bryg. Jacka Antosa Komendanta Szkoły,
 3. bryg. Ewa Raciniewska Naczelnik Wydziału Kadr KW,
 4. kpt. Violetta Paga Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr KW.

Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki został powołany 26 maja 1999 r. Mija 25 lecie działalności naszego Stowarzyszenia. Wiele naszych koleżanek i kolegów zaangażowanych w działalność na rzecz emerytów i rencistów oraz ich rodzin już nie żyje ale zostały po nich osiągnięcia. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.
Sekretarz OW odczytał uchwałę Prezydium ZG o przyznaniu Odznaki honorowej „Za zasługi dla ZEiRPRP” st. bryg. Jackowi Antosowi Komendantowi SP PSP w Bydgoszczy. Dekoracji dokonał Prezes ZG Zygmunt Politowski oraz Prezes OW Włodzimierz Marasz. Komendant w swoim wystąpieniu przywitał wszystkich uczestników Zjazdu oraz podziękował za wyróżnienie honorową odznaką. Przedstawił strukturę Szkoły. Zapoznał z zmianami w szkoleniu.

Po tym miłym akcencie Prezes OW otworzył obrady VII Zjazdu i zaproponował Marka Węglarskiego oraz Sławomira Stefańskiego na protokolantów Zjazdu oraz Tadeusza Milewskiego na Przewodniczącego Zjazdu co zostało przez delegatów przegłosowane.
Dotychczasowy Prezes Włodzimierz Marasz przekazał prowadzenie Zjazdu Tadeuszowi Milewskiemu, który podziękował delegatom za wybór. Na 37 delegatów z Kół na Zjazd przybyło 36 delegatów. Powołano Komisję Wyborczą w składzie Witold Miklikowski, Czapiewski Paweł, Metzmacher Janusz oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie Konrad Przybylak, Dariusz Politowski, Mieczysław Chrapiński.

Sprawozdanie z działalności Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za VI kadencję złożył Prezes Włodzimierz Marasz. W sprawozdaniu przedstawił stan Kół, skład ZOW, WKR, członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Przedstawił plenarne posiedzenia oraz posiedzenia Prezydium, współpracę z Komisją Socjalną, wręczone odznaki honorowe „Za zasługi dla ZEiRP RP”. VI kadencja to szczególny czas, to okres pandemii oraz zmian ekonomicznych. Dobra współpraca z Przewodniczącą Komisji Socjalnej przyczyniła się aktualizacji stawek z Funduszu Socjalnego. Dużo pracy wymagało zarejestrowanie Oddziału w Sądzie Rejestrowym. Mamy wpis do KSR, NIP i REGON, posiadamy osobowość prawną. W planie remontu budynku Komendy Wojewódzkiej jest zaprojektowane pomieszczenie dla Zarządu OW. Jest nadzieja, że w VII kadencji wprowadzimy się do tego pomieszczenia. VI kadencja to najtrudniejsza i najbardziej pracowita w 25 letniej historii Kujawsko-Pomorskiego Zarządu. Prezes podziękował wszystkim członkom Zarządu Wojewódzkiego za pracę w okresie 2019 – 2023. Złożył szczególne podziękowania Markowi Kozickiemu za prowadzenie naszej strony internetowej oraz koordynowanie przygotowania dzisiejszego Zjazdu.

Informację o stanie finansów przedstawił skarbnik Piotr Warmiński, który przejął obowiązki od poprzednika Ryszarda Gumowskiego. Dokonano zmiany rachunku bankowego z PKO w Toruniu na BS w Więcborku. Obowiązuje nas dokumentacja księgowa oraz sprawozdawczość do Urzędu Skarbowego. Stan konta na 31.12.2022 r – 32.104,11 zł.
Szczegółowe sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Janusz Kopczyński. Komisja nie wniosła uwag do pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium za VI kadencję, czyli lata 2019 – 2023.
W dyskusji głównie poruszano sprawy socjalne, tj. składane wnioski o zapomogi przez emerytów oraz wnioski Kół dot. dofinansowania spotkań integracyjnych oraz wycieczek. Przewodnicząca Komisji Socjalnej KW wraz z Z-cą poinformowała o stanie FS oraz sposobie rozpatrywania wniosków. Udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania.
Prezes ZG przedstawił przygotowania do Krajowego Zjazdu, który odbędzie się w 2023 r. Zapoznał z aktualnymi tematami nad którymi pracuje ZG jak np. „renta wdowia” czy też „druga emerytura”.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do głosowania, które z statutem musiało być tajne. Wybrano 16 osobowy skład Zarządu OW oraz 3 osobowy skład Komisji Rewizyjnej Oddziału. Przewodniczący obrad zarządził przerwę podczas której ZOW oraz KRO ukonstytuowały się następująco:
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego:

 1. Prezes – Tadeusz Milewski
 2. Wiceprezes – Janusz Czepek
 3. Wiceprezes – Dariusz Politowski
 4. Sekretarz – Sławomir Ryś
 5. Skarbnik – Piotr Warmiński
 6. Członek – Janusz Halak
 7. Członek – Włodzimierz Marasz
 8. Członek – Roman Kłos
 9. Członek – Mieczysław Chrapiński
 10. Członek – Jerzy Frączek
 11. Członek – Janusz Krasucki
 12. Członek – Zbigniew Łupaczewski
 13. Członek – Jan Rączka
 14. Członek – Hieronim Saran
 15. Członek – Tomasz Sokołowski
 16. Członek – Janusz Wojciechowski

Komisja Rewizyjna Oddziału:

 1. Przewodnicząca – Bożena Ewertowska
 2. Wiceprzewodniczący – Janusz Zefert
 3. Sekretarz – Jarosław Rakowski

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów:

 1. Włodzimierz Marasz
 2. Dariusz Politowski
 3. Janusz Czepek

Po przedstawieniu wyboru władz, Przewodniczący Zjazdu zakończył swoją pracę. Prowadzenie objął nowy Prezes nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski, który podziękował za wybór. Na zakończenie Konrad Przybylak z Komisji Uchwał i wniosków przedstawił ramowy plan pracy ZOW na VII kadencję.
Prezes Tadeusz Milewski podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprosił na wspólny obiad do szkolnej stołówki.

Opracował: Włodzimierz Marasz
Zdjęcia: Tomasz Grzankowski