«

»

maj 05 2022

Sprawozdanie z Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego OW ZEiRP RP – 26.04.2022 Świecie

We wtorek, dnia 26 kwietnia 2022 r o godz. 10.00 w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Świeciu odbyło się kolejne wyjazdowe Posiedzenie K-P OW w nowej strażnicy, oddanej do użytku na Dzień Strażaka w 2021 roku. Posiedzenie prowadził Prezes Włodzimierz Marasz, który przywitał koleżanki i kolegów, oraz Gości:

 1. Prezesa ZG nadbryg. w st. spocz. Zygmunta Politowskiego,
 2. Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jacka Kaczmarka,
 3. Naczelnika Kadr KW bryg. Ewę Raciniewską,
 4. Z-cę Naczelnika Kadr kpt. Violettę Paga.
 5. Komendanta Powiatowego w Świeciu st. bryg. Piotra Tkaczyńskiego.
Również Komendant Powiatowy jako Gospodarz spotkania przywitał przybyłych emerytów, życząc dobrego samopoczucia i udanego pobytu w Świeciu. Scharakteryzował Powiat oraz przedstawił stan organizacyjny ochrony przeciwpożarowej.
Na dzisiejszym Posiedzeniu uhonorowano st. bryg. Jacka Kaczmarka Kujawsko – Pomorskiego KW odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP” przyznaną Uchwałą Nr VII/4/2021 z dnia 11.10.2021 Zarządu Głównego ZEiRP RP. Odznakę wręczył Prezes ZG Zygmunt Politowski oraz Kujawsko – Pomorski Prezes OW Włodzimierz Marasz.

 1. Prezes OW poinformował o podejmowanych działaniach przez Prezydium od ostatniego Posiedzenia, które odbyło się 30 czerwca 2021 r. w Szubinie. Najważniejsze działania to: udział w Posiedzeniach ZG 11 pazdziernika 21 w SGSP oraz 07 kwietnia 2022 w Częstochowie, uroczyste Posiedzenie Prezydium OW z udziałem Komendanta Wojewódzkiego oraz Komisją Socjalną 09 grudnia 2021, udział w pogrzebie byłego Prezesa ZG Krzysztofa Maślankiewicza 28 sierpnia 2021 Złożył podziękowania Prezesom Kół za opłacenie składek członkowskich oraz nadesłane roczne sprawozdania. Podziękował Komisji Socjalnej za niezawodną pracę a na ręce Przewodniczącej złożył podziękowania dla Wydziału Kadr za bardzo dobrą współpracę. Za niecały rok, bo prawdopodobnie w marcu 2023 r, odbędzie się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów. Aktualny Statut określa ilość delegatów z Kół – 1 delegat na każde rozpoczęte 20 członków.
 2. Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński przedstawił Informację WKR o zdalnej kontroli za 2021 r jaka została przeprowadzona na początku 2022 roku. 3 Koła zalegają z opłacalnością składek za 2021 rok. WKR zwraca się z apelem do Prezesów Kół i Skarbników szczególnie z konieczności przygotowania Zjazdu w 2023 r aby do końca 2022 r wpłacić składki. Ilość składek wpłaconych będzie przyjęta jako ilość członków a tym samym ilość przydzielonych mandatów.
 3. Członek Zarządu Głównego Sławomir Stefański zrelacjonował przebieg Posiedzeń ZG z 07.04.22 r. Najważniejsze tematy:
  1. Wybory V-ce Prezsa ZG, na miejsce zmarłej koleżanki, którym została Anna Obolewicz.
  2. Prezes ZG naszym przedstawicielem w Komitecie fundacji sztandaru z okazji 30 lecia PSP.
  3. Wybory delegatów na Kongres FSM.
  4. Organizacja obchodów 30 lecia ZEiRP RP w 2023 r.
  5. Wybory w Zwiazku w 2023 r. Do końca stycznia 23 zebrania sprawozdawcze wyborcze w Kołach.
 4. Sekretarz OW Marek Węglerski poinformował o złożeniu przez wszystkie Koła sprawozdań rocznych za 2021 r. Prosił o stosowanie aktualnych druków, które można pobrać z stronki ZG.
 5. Skarbnik OW Piotr Warmiński przedstawił opłacalność składek członkowskich. Za 2021 rok zalegają 3 Koła. Zwrócił się z apelem o dyscyplinę w wpłatach na konto OW ponieważ jest to związane z sprawozdawczością składaną do Urzędu Skarbowego oraz sprawozdaniem składanym do ZG.
 6. Naczelnik Kadr, Przewodnicząca Komisji Socjalnej bryg. Ewa Raciniewska przedstawiła Plan podziału środków funduszu socjalnego na 2022 r a szczególnie podniesienie stawki na spotkania emeryckie. Przedstawiła wykorzystanie FS za 2021 r. Wysoko oceniła współpracę z Zarządem OW.
 7. Dziękując za uhonorowanie odznaką, Komendant Wojewódzki podziękował członkom OW za owocną pracę na rzecz emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Przedstawił wojewódzki program inwestycyjny oraz zmiany w organizacji ochrony przeciwpożarowej wynikające z aktualnej sytuacji oraz wojny w Ukrainie.
 8. Prezes ZG wskazał możliwości naszego Stowarzyszenia wynikające z uzyskania osobowości prawnej. Zapraszał do włączenia się w dyskusję na temat zmian do Statutu, który zostanie przyjęty na zbliżającym się Zjezdzie Krajowym. Omówił podjęte decyzje na ostatnim Posiedzeniu ZG. Zapowiedział na jesień kolejne Posiedzenie ZG, które z uwagi na niższe koszty zostanie przeprowadzone w Szkole w Krakowie.
 9. W dyskusji zabrał głos Prezes Koła w Grudziądzu Gerard Mroczyński jako członek Komisji Socjalnej, dziękując obsłudze Komisji z Wydziału Kadr KW za skrupulatne rozpatrywanie każdego wniosku.

W związku z wyczerpaniem tematyki, Prezes OW zamknął Posiedzenie, zapraszając na wycieczkę oraz pokazy sprzętu.

Sporządził: Włodzimierz Marasz
Zdjęcia: Paweł Puchowski
Włodzimierz Manikowski