«

»

paź 14 2008

Informacja z przebiegu IV Plenum (trzeciej kadencji)

Informacja z przebiegu IV Plenum (Trzeciej kadencji) Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

IV Plenarne Posiedzenie odbyło się dnia  23 września 2008 roku godz. 11.00 w świetlicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ciechocinku z udziałem Prezesów oraz Skarbników Kół.
Gośćmi Posiedzenia byli:
– bryg. mgr inż Andrzej Więckowski Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP,
– mł. bryg. ks. Zenon Rutkowski Wojewódzki Kapelan Strażaków,
– st. kpt. Ewa Gołumska obsługująca Komisję socjalną w KW PSP,
– mł. bryg. inż. Tomasz Kubik Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim.

Zrealizowano następujący program Posiedzenia:                                            

 1. Poparcie inicjatywy utworzenia „Forum emerytów i rencistów służb mundurowych”. W związku z inicjatywą Zarządu Wojewódzkiego ZERP RP w Szczecinie  i Opolu, które zawarły Porozumienie przez struktury wojewódzkie związków i stowarzyszeń służb mundurowych,  Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku wystąpił do Zarządu Głównego w Warszawie z poparciem inicjatywy i utworzenia Forum na szczeblu centralnym. Pozbawienie emerytów i rencistów praw nabytych a szczególnie waloryzacji płacowej naszych świadczeń zmusza do zdecydowanego działania i obrony naszych interesów.
 2. Sporządzanie wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego – dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno – oświatowej organizowanej przez Koła ZEiRP RP.
  Temat szeroko omówiła st. kpt. Ewa Gołumska, przedstawiając  aktualne wymagania. W dyskusji uczestnicy Posiedzenia zwracali uwagę na zmieniające się wymogi, które utrudniają działalność Kół w zakresie integracji środowiska.  Uznali za najpilniejsze zadanie Związku zmiana rozporządzenia MSWiA w sprawie funduszu socjalnego. Aktualnie Zarząd Główny naszego Związku wspólnie z Związkiem Policjantów opracował już projekt nowego rozporządzenia.
 3. Sposób załatwienia wniosków z III Plenarnego Posiedzenia.                                           
  Na III Plenarnym Posiedzeniu zgłoszono 3 wnioski pod adresem Komendanta  Wojewódzkiego PSP.  Po pisemnym wystąpieniu do Komendanta otrzymaliśmy  odpowiedź następującą. Pierwszy wniosek –  zwiększenie składu Komisji Socjalnej członkami Związku. Sprawa zostanie załatwiona w najbliższym czasie, ponieważ kadencja obecnej Komisji mija w 2009 roku, w którym zostanie powołany nowy skład. Drugi wniosek  – przydzielenie limitu odznaczeń. Powyższe zagadnienie zostało szeroko przedstawione w pismie ZW ZEiRP RP z dnia 07 lipca 2008 roku. Trzeci wniosek – pomoc KW PSP w obsłudze posiedzeń plenarnych.  Pan Komendant zadeklarował pomoc w ich obsłudze
 4. Wystąpienia Gości.
  Głos zabrał Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP, Wojewódzki Kapelan Strażaków oraz Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim.
 5. Sprawy organizacyjne.
  – poinformowano o uaktualnionym Statucie naszego Związku,
  – zachęcano do korzystania z strony internetowej WWW.
Z pozdrowieniami
Prezes  Zarządu Wojewódzkiego
Włodzimierz Marasz