«

»

maj 08 2019

Sprawozdanie z VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

Dnia 9 kwietnia 2019 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się VI WZD K-P ZW ZEiRPRP.
Kujawsko-Pomorski ZW powstał 26 maja 1999 r na Nadzwyczajnym Zjezdzie Delegatów byłego województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. W roku bieżącym obchodzi 20-lecie swego istnienia.

I. Zagajenia dokonał Prezes ZW Włodzimierz Marasz witając przybyłych Gości:
– st. bryg. Sławomira Herbowskiego Z-ca Kujawsko-Pomorskiego KW,
– nadbryg. w st. spocz. Zygmunta Politowskiego po. Prezesa ZG,
– st. bryg. Jacka Antosa Komendanta Szkoły,
– mł. kpt. Violettę Paga – Z-cę Wydziału Kadr KW.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych.
Komendant Szkoły Podoficerskiej SPP w Bydgoszczy witając przybyłych przedstawił aktualne zadania które są realizowane oraz życzył owocnych obrad. Kol. Sławomir Stefański odczytał uchwały Prezydium ZG o przyznanych odznakach honorowych.
Prezes ZG wspólnie z Z-cą KW oraz Prezesem ZW dokonał dekoracji:
– koleżanki Ewy Gołumskiej długoletniego sekretarza ZW oraz
– mł. kpt. Violetty Paga Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr KW.
Wręczono listy gratulacyjne od Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa ZW jubilatom:
– Janowi Rosikiewicz z okazji 85 urodzin,
– Teresie Sławatyckiej z okazji 78 urodzin,
– Jędrzejowi Zimnickiemu z okazji 70 urodzin oraz
– Lechowi Pawłowskiemu z okazji 60 urodzin.
Po tych miłych akcentach Zjazd rozpoczął obrady.
II. Na protokólantów WZD zgodnie z uchwałą nr 1/2019 wybrano kol. Ewę Gołumską oraz kol. Sławomira Stefańskiego. Na Zjazd przybyło 47 delegatów co stanowiło 88%. Zjazd więc był prawomocny.
Na Przewodniczącego obrad WZD wybrano nadbryg. w st. spocz. Tadeusza Milewskiego, który przedstawił porządek obrad. Uchwałą nr 5/2019 powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1. Przybylak Konrad – Grudziądz,
2. Politowski Dariusz – Włocławek,
3. Stefański Sławomir – Chełmno,
4. Kędziorski Ireneusz – Brodnica,
5. Chrapiński Mieczysław – Wąbrzeźno.
III. Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego złożył Prezes Włodzimierz Marasz.
Główne tez sprawozdania to: stan Kół w województwie, skład ZW, WKR, delegatów ZW pracujących w składzie ZG i GKR, plenarnych posiedzeń ZW, wycieczek organizowanych przez ZW, odznak MSWiA oraz odznak honorowych ZEiRP, współpracy z Komisją Socjalną Komendanta Wojewódzkiego, wykorzystania funduszu socjalnego. Prezes zwrócił się ponadto do obecnego przez cały czas Zjazdu Z-cy Komendanta Wojewódzkiego z prośbą o pomoc w przydzielenie „kącika” dla ZW w obiektach KW na ul. Prostej, pomoc w utrzymaniu Koła w Inowrocławiu, poszerzenia składu Komisji Socjalnej o przedstawiciela ZEiRP Skarbnik ZW Ryszard Gumowski przedstawił sprawozdanie finansowe.
Szczegółowe sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Janusz Kopczyński stawiając wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres V kadencji. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do pracy ZW za lata 2015 – 2018 r.
Kolega Marek Kozicki, prowadzący naszą stronkę internetową oraz pocztę elektroniczną zachęcił do dalszego rozbudowania strony oraz do korzystania z szybkiej i bezpłatnej poczty elektronicznej.
IV. W dyskusji jednym z najczęściej poruszanych tematów to pytania kierowane do Z-cy KW dotyczące pomocy ze strony Komend Miejskich i Powiatowych a szczególnie transportu na spotkania emeryckie. Ponadto wyrażano się z troską o możliwość korzystania z funduszu socjalnego, o którego zmianę ciągle się wnioskuje. St. bryg. Sławomir Herbowski zapewnił, że na imprezy organizowane przez Związek a szczególnie przez ZW nie powinno być problemów z transportem. Rozważy zmianę biura ZW, np. na ul. Legionów. Zwróci się do Komendanta w Inowrocławiu o udzielenie wparcia na reaktywację tamt. Koła. Kol Zygmunt Politowski w swoim wystąpieniu przedstawił tematy nad którymi ZG pracuje i wymagają czasu i zmian organizacyjnych w pracy ZG. Najważniejszym obecnie, wymagającym dużo wysiłku i kosztów jest zmiana statutu naszego Związku. Z tym wiąże się osobowość prawna Kół. Podejmowane są działania w sprawie zwiększenia odpisu socjalnego z 0,5 na 0,6% oraz zmiany bazy odpisu na podstawie bieżącego stanu. Należy również zwiększyć rangę naszej odznaki przez przekazanie jej np. do MSWiA.
V. Do Zarządu Wojewódzkiego Koła zgłosiły 18 swoich przedstawicieli. Prowadzący Zjazd dodatkowo zgłosił 2 delegatów. Po ukonstytuowaniu skład ZW przedstawia się następująco: /skład członków ZW podano w porządku alfabetycznym/
1. Prezes – Marasz Włodzimierz,
2. Wiceprezes – Milewski Tadeusz,
3. Wiceprezes – Łęgosz Franciszek,
4. Sekretarz – Węglerski Marek,
5. Skarbnik – Gumowski Ryszard,
6. Członek Prez. – Gołumska Ewa,
7. Członek Prez. – Mroczyński Gerard,
8. Członek – Banach Tadeusz,
9. Członek – Kędziorski Ireneusz,
10. Członek – Kierzkowski Waldemar
11. Członek – Leszyński Medard,
12. Członek – Młodziankiewicz Stanisław,
13. Członek – Neulitz Jarosław,
14. Członek – Politowski Dariusz,
15. Członek – Rosikiewicz Jan,
16. Chełmno – Stefański Sławomir,
17. Członek – Szyjkowski Stanisław,
18. Członek – Umiński Jarosław,
19. Członek – Warmiński Piotr,
20. Członek – Zimnicki Jędrzej.
Na 1 Posiedzeniu ustalono następujące rozwiązanie: zgodnie z obowiązujący Statutem, ZW może wybrać do 2 Wiceprezesów. Aktualnie w ZG przygotowany jest nowy Statut. Jeżeli nowy Statut będzie dopuszczał w składzie Prezydium 3 Wiceprezesów wówczas zostanie powołany na 3 Wiceprezesa kol. Politowski Dariusz.
Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
1. Przewodniczący – Kopczyński Janusz,
2. Z-ca Przewodnicz. – Sławatycka Teresa,
3. Sekretarz – Talaśka Krzysztof
4. Członek – Wojciechowski Jan,
5. Członek – Zefert Janusz.
Na delegatów na Zjazd Krajowy wybrano:
1. Milewski Tadeusz – Wiceprezes ZW,
2. Kopczyński Janusz – Przewodniczący WKR,
3. Stefański Sławomir – Członek ZW.
Po przedstawieniu wyników 1 Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, Przewodniczący VI WZD przekazał dalsze prowadzenie nowemu Prezesowi Włodzimierzowi Maraszowi, który podziękował delegatom za wybór a Tadeuszowi Milewskiemu za prowadzenie Zjazdu. Wszystkich obecnych Prezes ZW zaprosił na wspólny posiłek do szkolnej stołówki.

Opracował: W. Marasz
Zdjęcia: Janusz Czepek