«

»

paź 15 2019

Sprawozdanie z II Plenarnego Posiedzenia VI Kadencji

Sprawozdanie z II Plenarnego Posiedzenia VI Kadencji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbyło się w dniu 8 października 2019 roku o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.
Porządek obrad – zgodnie z zaproszeniem.
Posiedzenie prowadził Prezes ZOW Włodzimierz Marasz, który rozpoczął je od przywitania członków ZOW oraz Prezesów Kół a następnie Gości:

1. Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.
2. Prezesa Zarządu Głównego ZEiRP RP Zygmunta Politowskiego.
3. Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Janusza Halaka.
4. Komendanta Powiatowego PSP w Sępólnie Krajeńskim st.bryg. Macieja Suchomskiego.
5. Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP mł.bryg. Ewę Raciniewską.
6. Starostę Sępoleńskiego Jarosława Tadycha.
7. Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Waldemara Stupałkowskiego.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego we wrześniu śp. bryg. w st. spocz. Jarosława Umińskiego, byłego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Żninie, członka Koła ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Żninie oraz członka Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.
Następnie po odczytaniu przez Sekretarza K-P ZOW ZEiRP RP Marka Węglerskiego Postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczył kolegę

Śledź Wiesława z Koła Sępólno Krajeńskie

a po odczytaniu Uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP Prezes Zarządu Głównego oraz Prezes ZOW ZEiRP RP a także Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP odznaczyli „Odznakami za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” kolegów:

Gierszewskiego Bogdana z Koła Tuchola
Klimaszewskiego Krzysztofa z Koła Grudziądz

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki wraz z Prezesem ZOW wręczyli list gratulacyjny koledze Gerardowi Mroczyńskiemu z okazji 80 urodzin.
Na Plenarnym Posiedzeniu Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał Komendantowi Powiatowemu PSP w Sępólnie Krajeńskim promesę o wartości 500 tyś. zł. na modernizację obiektu jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sępólnie Krajeńskim. Komendant Powiatowy podziękował za przekazane środki i zapoznał wszystkich z aktualną działalnością komendy oraz scharakteryzował ochronę ppoż powiatu. Przedstawił też ciekawostki turystyczne.
Prezes Koła ZEiRP RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim wręczył pamiątkowe statuetki z podziękowaniem za pomoc i współpracę Komendantowi Wojewódzkiemu, Prezesowi ZG, Prezesowi ZOW, Komendantowi Powiatowemu, Staroście i Burmistrzowi.
Prezes ZOW podzielił się wspomnieniami z historii 25-lecia Kujawsko-Pomorskiego ZW, podziękował wszystkim Prezesom Kół za wieloletnią działalność na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa i ich rodzin wręczając im okolicznościowe dyplomy. Przekazał również informację o działaniach Zarządu od ostatniego Posiedzenia.
Kolega Konrad Przybylak przedstawił plan działalności na VI kadencję, uchwalony na VI Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP w dniu 9 kwietnia 2019 roku.
Członek ZG kolega Sławomir Stefański streścił nam obrady z VII Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP, który odbył się w dniach 6-8 czerwca 2019r.
w Augustowie. Po burzliwych obradach podjęto stosowne uchwały oraz ukonstytuował się nowy Zarząd Główny ZEiRP RP i Główna Komisja Rewizyjna. Podjęto również uchwałę w sprawie programu działania Związku na lata 2019-2023.
Kolejnym punktem Posiedzenia było przedstawienie przez kolegę Franciszka Łęgosza informacji o nowym Statucie ZEiRP RP. Nowy statut został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 7 czerwca 2019 roku. Zgodnie z nowym Statutem Odział Wojewódzki ZEiRP RP musi posiadać osobowość prawną i być zarejestrowany w KRS. W związku z tym Prezydium ZOW podjęło już stosowne działania.
Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP przedstawiła analizę wykorzystania funduszu socjalnego za ubiegłe lata i podziękowała członkom Komisji Socjalnej za niezawodną pracę.
Komendant Wojewódzki w wystąpieniu pogratulował Kołom oraz Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego owocnej działalności na rzecz emerytów i rencistów. Wysoko ocenił pracę Komisji Socjalnej. Zapewnił o pomocy na jaką możemy liczyć oraz potrzebie rozmowy o funkcjonowaniu Związku z Komendantami M/P. Gospodarz Posiedzenia, kol. Piotr Warmiński Prezes Koła przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim przedstawił zarys historyczny miejscowego Koła. Spotkanie założycielskie odbyło się 27 maja 2010 r. Ówczesny 4 osobowy Zarząd to Prezes Piotr Warmiński, Wice Prezes Wiesław Śledz, Sekretarz Kazimierz Chart oraz Skarbnik Mieczysław Rzepka. Komisja Rewizyjna to Przewodniczący Bogdan Baumgart, Z-ca Przewodniczącego Bogusław Stryszyk oraz Członek Ryszard Kabat. Aktualnie Zarząd przedstawia się następująco:

Prezes – Piotr Warmiński.
V-ce Prezes – Janusz Metzmacher,
Sekretarz – Marcin Kryza,
Skarbnik – Mieczysław Rzepka.
Komisja Rewizyjna to:
Przewodniczący – Tomasz Pryk,
Z-ca Przew. – Halina Sowińska,
Członek – Bogusław Stryszyk.

Ostatnim punktem Plenarnego Posiedzenia była dyskusja, której wiodącym tematem był nowy Statut oraz trudności z transportem dla Kół.
W dyskusji głos zabrał Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP. Bardzo mocno podkreślił przełom jaki aktualnie odbywa się w Związku. Wszystko za sprawą uzyskiwania osobowości prawnej przez ZOW. Praca tych organów będzie w sposób zasadniczy wpływała na funkcjonowanie i osiągnięcia Związku. Powiedział w skrócie o przebiegu VII Krajowego Zjazdu Delegatów oraz poinformował o specjalnym szkoleniu dla Prezesów i Skarbników ZOW.

Protokołował:
Sekretarz K-P ZOW ZEiRP RP Marek Węglerski
Prezes K-P ZOW ZEiRP RP Włodzimierz Marasz