«

»

kwi 04 2014

Sprawozdanie z wyjazdowego Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP

Dnia 27 marca 2014r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie spotkali się członkowie ZW, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół na VII Plenarnym Posiedzeniu. Gospodarzami spotkania był bryg. mgr inż. Karol Utrata Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie oraz Kol. Sławomir Stefański Prezes Koła przy KP.
Tradycyjnie już przed rozpoczęciem Posiedzenia kol. Tadeusz Banach zaprezentował zdjęcia – migawki z ostatniego posiedzenia w Grudziądzu.
Otwierając obrady, Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW przywitał przybyłych działaczy ZEiRP, Gospodarzy oraz Gości:

 • st. bryg. mgr inż. Bogdana Sowińskiego – Z-cę K-P KW,
 • bryg. mgr inż. Janusza Halaka – Naczelnika Kadr K-P KW,
 • bryg. ks. Zenona Rutkowskiego – Kapelana Strażaków.

Przywitał szczególnie serdecznie przedstawicieli nowych Kół, które powstały przy KP PSP w Rypinie oraz przy KP PSP w Radziejowie życząc im sukcesów. Bardzo miłą chwilą było wręczenie odznaki „Zasłużony dla Związku EiRP RP” dla bryg. Janusza Halaka Naczelnika Kadr K-P KW PSP oraz Przewodniczącego Komisji Socjalnej KW w dowód uznania i podziękowania dla jego starań na rzecz emerytów i rencistów.
Odznakami honorowymi wyróżniono również Gospodarzy, tj.

 • kol. Sławomira Stefańskiego – Prezesa Koła,
 • kol. Jana Strużyńskiego – członka Koła (pośmiertnie).

Komendant Powiatowy scharakteryzował powiat chełmiński i przedstawił stan organizacyjny Komendy oraz JRG.
Realizując program Posiedzenia Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW omówił działania od ostatniego Posiedzenia, tj:

 1. Sprawozdanie ZW oraz sprawozdania z Kół,
 2. Stany organizacyjne Kół,
 3. Wnioski na odznaczenia MSW „Zasłużony dla ochrony ppoż”,
 4. Wnioski na odznaczenia „Zasłużony dla ZEiRP RP”,
 5. Krajowe obchody XX lecia ZEiRP RP w tym medale XX lecia, kronika Związku – krajowa,
 6. 15 lecia K-P ZW ZEiRPRP,
 7. Informacja z Posiedzenia ZG,
 8. ”Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020” – uchwała nr 238 Rady Ministrów z 24.12.2013 r.

Omawiając sprawy funduszu socjalnego, Przewodniczący Komisji – bryg. Janusz Halak przedstawił stopień wykorzystania finansów oraz zmiany w jego wykorzystaniu zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego. W dyskusji, zaproponowano podjęcie uchwały przez K-P ZW w sprawie wystąpienia do K-P KW PSP z prośbą o umożliwienie uzyskania dopłaty na wycieczki organizowane przez Koła.
Prezes Koła przy KP PSP w Chełmnie omówił stan organizacyjny Koła liczącego 37 członków, jego historię oraz formy pracy i zamiary na przyszłość.
Skarbnik ZW kol. Ryszard Gumowski przedstawił stan finansów apelując aby płatności nie przekładać na ostatnie dni roku.
Przedstawiając materiały ZG dotyczące ubezpieczenia, udzielono głosu przedstawicielowi firmy „Mentor”, który poinformował o modyfikacji programu ubezpieczenia PZU Życie SA dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników PSP.
W czasie dyskusji padły dwie propozycje zorganizowania w roku bieżącym wycieczki pod szyldem ZW, tj. kol Ewa Gołumska podjęła się zorganizowania trzy dniowej wycieczki do Wrocławia, a kol. Stanisław Młodziankiewicz do Karpacza. Życzymy powodzenia inicjatorom a Kol. Kol. zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału.
Prezes Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie zgłosił chęć organizacji VIII Plenum, co zostało z aplauzem przyjęte. Zatwierdzając tę decyzję, przekazano do Wąbrzeźna baner K-P ZW.
Na zakończenie złożono serdeczne podziękowania Gospodarzom – Komendantowi Powiatowemu oraz Prezesowi Koła przy KP PSP w Chełmnie za bardzo dobre przygotowanie oraz zapewnienie sprawnego przebiegu naszych obrad w miłej i serdecznej atmosferze.

Foto: T. Banach

Opracował:
WAMarasz