«

»

paź 20 2011

Sprawozdanie z przebiegu II Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP IV kadencji

Posiedzenie odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie w czwartek, dnia 13 października 2011 r. W Posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesi Kół, Zarząd Koła przy KP w Lipnie oraz dwóch przedstawicieli emerytów z terenu KP PSP w Radziejowie – kol. Karol Kaliski oraz Mariusz Lewandowski. Uczestników spotkania przywitał Komendant Powiatowy w Lipnie bryg. mgr inż. Ireneusz Poturalski wraz z Z-cą mł. bryg. inż. Januszem Krasuckim informując o powiecie i warunkach służby. Otwierając obrady uczczono minutą ciszy pamięć ostatnio zmarłych członków naszego Stowarzyszenia, tj.  – śp. st. ogn. w st. spocz. Jaskowskiego Krzysztofa z KPPSP w Brodnicy, oraz – śp. st. ogn. w st.spocz. Urbanek Wojciecha z KP PSP w Lipnie.
Główne tematy obrad to:

  1. Zebrania sprawozdawcze w Kołach. Sugerowano aby przeprowadzić, na przełomie roku, w miesiącu grudzień 2011 i styczeń 2012.
  2. Sprawozdawczość Kół za 2011 rok. Przekazano nowy druk sprawozdania (nieco skrócony), które należy sporządzić za 2011 rok
  3. Informacja z Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie. Omówiono przebieg Zjazdu Krajowego. Poinformowano o wyborze kolegi Janusza Kopczyńskiego do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Włodzimierz Marasza do Zarządu Głównego. Poinformowano o projekcie nowego rozporządzenia MSWiA w sprawie funduszu socjalnego.
  4. Harmonogram realizacji uchwał V KZD i IV WZD. W celu wcześniejszego zapoznania się wszyscy Prezesi Kół otrzymali harmonogramy razem z zaproszeniami na Posiedzenie. W zakresie realizacji ujętych tam zadań wypowiedział się kol. Janusz Rosikiewicz informując o przygotowaniu dokumentów dla opracowania monografii naszego Stowarzyszenia.
  5. Bieżąca analiza opłacania składek członkowskich. Przedstawiono materiały z Zjazdu Krajowego w Częstochowie obrazujące stan uzwiązkowienia oraz opłacalności składek w czym nasze województwo jest daleko poniżej średniej krajowej. Stan opłacalności składek w naszym województwie, przedstawił kol Ryszard Gumowski -skarbnik ZW.
  6. Działalność Koła przy KP PSP w Lipnie. W imieniu organizacji głos zajął kol. Stanisław Struzińki – sekretarz Koła.

Z okazji 80 urodzin złożono życzenia oraz wręczono wiązankę kwiatów kol. Lambert Walter, członkowi Koła przy KW PSP. Odśpiewano tradycyjne „100 lat”.
Głos zabrał także ksiądz Kapelan bryg. Zenon Rutkowski, uczestniczący już tradycyjnie w naszych posiedzeniach.
Na pytania związane z funduszem socjalnym odpowiadała kpt. mgr Ewa Racieniewska Z-ca Przewodniczącego Komisji Socjalnej. Przekazała wszystkim obecnym druk „Oświadczenie o dochodach składane Komisji Socjalnej”. Druk został wprowadzony decyzją Komendanta Wojewódzkiego między innymi na wniosek naszego Stowarzyszenia.
Po zakończeniu obrad, Komendant Powiatowy zapoznał z obiektem a następnie zaprosił na wycieczkę do Skępego, do klasztoru bernardynów i Sanktuarium Matki Boskiej Skępskiej – „Mała Częstochowa”. Pracowity dzień zakończył wspólny posiłek oraz poczęstunek ufundowany przez Komendanta i miejscowe Koło.
Na zakończenie złożono podziękowanie Komendantowi Powiatowemu za opiekę i udzieloną pomoc w organizację Posiedzenia. Uczestnicy spotkania podziękowali gromkimi oklaskami.
Dokumentacja fotograficzna: A. Zmitrowicz
Protokołowała kol. Ewa Gołumska – Sekretarz ZW

Sporządził:
Włodzimierz Marasz